Privacybeleid V.T.V. de Kooistee

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die volkstuinvereniging de Kooistee verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van volkstuinvereniging de Kooistee [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan volkstuinvereniging de Kooistee verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
volkstuinvereniging de Kooistee, Atalanta, telefoonnummer, KvK nummer]
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via vtvkooistee@outlook.com2. Welke gegevens verwerkt volkstuinvereniging de Kooistee en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:


            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) Telefonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)2.2 volkstuinvereniging de Kooistee verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van volkstuinvereniging de Kooistee


c)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met volkstuinvereniging de Kooistee en je te  informeren over de ontwikkelingen van volkstuinvereniging de Kooistee

 

Bewaartermijnen

volkstuinvereniging de Kooistee verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft volkstuinvereniging de Kooistee passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt volkstuinvereniging de Kooistee gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1 Via de ledenadministratie van volkstuinvereniging de Kooistee kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. volkstuinvereniging de Kooistee zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop volkstuinvereniging de Kooistee je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie vtvkooistee@outlook.com

 

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.